پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم رگرسیون لجستیک
پیش بینی احتمال ترک کار توسط کارمند با استفاده از الگوریتم جنکل تصادفی