پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین شبکه عصبی با استفاده از پایتون
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه با استفاده از پایتون
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین درخت تصمیم گیری  با استفاده از پایتون
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین نایوبیز با استفاده از پایتون
پروژه پیش بینی بیماری دیابت بارداری با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان svm با استفاده از پایتون