پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم نایوبیز
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم رگرسیون لجستیک
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم نزدیک ترین همسایه
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی
پروژه طبقه بندی و پیشنهاد هتل به جستجوی مشتریان هتل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری