پروژه های آماده پایتون

پروژه های آماده پایتون

مرجع کامل پروژه های آماده پایتون

  • پروژه نظرکاوی برای زبان فارسی با الگوریتم درخت تصمیم گیری
کد : 3356

پروژه نظرکاوی برای زبان فارسی با الگوریتم درخت تصمیم گیری

گروه : متن کاوی
قیمت : 49000 تومان

نظرکاوی برروی نظرات کار می کند یعنی نظر به‌عنوان داده خام در اختیار روش ها، رویکردها و الگوریتم‌های نظرکاوی قرار می گیرند و نظرکاوی از این نظرات به همراه روش ها، رویکردها و الگوریتم ها دانش استخراج می کند. در این حوزه منظور از دانش ، احساسات نهفته در نظرات است این احساسات می تواند مثبت، منفی و خنثی تعریف شود. در این تحقیق نظرات مثبت و منفی مورد توجه قرار گرفته است.

در این پروژه به زبان پایتون یک برنامه برای نظرکاوی فارسی برپایه چند جمله به عنوان مثال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم گیری نوشته شده است